Faca VERDUGAL

Nº0        ref: 064006
Nº00       ref: 064007
Nº1        ref: 064008
Nº1 bico red.   ref: 064009
Nº2 bico red.   ref: 064010